Overraskelsen

Overraskelsen


Oppsummering:


       Ideer utvikles ved klargjøring av komplementære motsetninger. De innenfor Establishment og de utenfor har hatt forskjellige roller. Men begge parter har tilført avgjørende bidrag til klargjøringen av den negative komplementære og dermed til utviklingen av den positive. Og begge parter har tapt de store gledene i sine liv og levd med de små. Den ene ved å oppgi sin opprinnelige identitet og tilkjempe seg rollen som styrer, den andre ved å oppgi sin opprinnelige identitet og akseptere rollen som styrt. De store gledene er kun underlagt naturens lover. Dermed kommer overraskelsen: Det er ikke noe "oss mot dem". Veien til de store gledene er nøyaktig lik for begge.


Veien er lik for begge 1

       

       I vår idebaserte verden utvikles ideer ved klargjøring av komplementære motsetninger. Klargjøring av den negative er forutsetningen for å kunne velge den positive. Når vi alle er ett, bidrar vi alle til utforsking av disse motsetningene. Bare i forskjellige roller.

       Det er takket være den etablerte vitenskapens dundrende fullføring av parodien på vitenskap, vi til slutt kan se det er automatisert forsvar av heldekkende overtro. Det er takket være Establishments prikkfrie fullføring av parodien på ledelse og styring, vi til slutt kan se det er systematisert smadring av liv og glede. Det er takket være oss vanlige menneskers fullføring av parodien på mot og anstendighet, vi til sist kan se resultatet er komplett slaveri og støtte til grenseløs ødeleggelse.   


Naturens lover


      Det har ingen betydning hvem av oss på denne kloden som har hatt hvilken rolle. Vi har klargjort de negative komplementære. Fruktene av dette vi har frembrakt sammen er at vi nå kan peke ut de positive komplementære.


Vi kan legge vekk alle tanker om fordømmelse og straff av de som har stått i spissen for de negativt komplementære ideene.


       I det materielle bildet av virkeligheten ser det ut som dagens situasjon er en konkurranse der de innenfor Establishment har vunnet glede og de utenfor har tapt. Men gevinsten i dette rottereset har vært bagatellmessige gleder. Når verden er idebasert og glede er tilgjengelig i helt andre størrelser, har begge tapt. 

 

Naturens lover 2
Overraskelsen. Veien er lik for begge. 1Lovene og de store gledene


       Vi lever ikke i en verden skapt av guder og djevler, men en verden skapt av alle skapningers felles kjerne av BEVISSTHET og INTELLIGENS. Vi lever ikke i en verden der onde handlinger straffes av allmektige og hevngjerrige guder, men i en verden der de ideene vi setter ut i handling er en boomerang som kommer tilbake og treffer oss selv.  I en verden der master ideen er Årsak og vår personlige verden Virkning. En lovmessig verden.

       Språket er nytt. Nøyaktigheten naturvitenskapen har bidratt med er ny. Men alt er i store trekk slik mytene, eventyrene, religionene og folketroen i sine rene naive forestillinger har forsøkt å fortelle oss. Våre praktiserte ideer, motiver og handlinger hjemsøker oss. Ingen ideer, ingen motiver og ingen handlinger kan skjules. Praktiserte ideer som tar vare på alt og alle fører til et liv i glede og praktiserte ideer som sprer fortvilelse og død til andre enn oss selv fører til fortvilelse og død for oss selv.

       Sivilisasjonen er forsøket på å lure naturlovene. Det har aldri virket. Det har bare ført oss lenger og lenger vekk fra opplevelsen av glede og mening. For vi lever i eventyrenes og de gamle visdommers verden der alt henger sammen. Kjernen av bevissthet og intelligens ser alt. Intet finnes annet enn hva den selv tenker. Om vi er oss bevisst hva slags master ide vi setter i aksjon ved praktisering av våre ideer, eller om vi har latt oss synke i likegyldighet, har ingen betydning. Kjernen av vår bevissthet vet og realiserer vår praktiserte master ide. Virkningen kommer tilbake og treffer oss lovmessig.

       Dermed kommer overraskelsen. Når verden er idebasert og glede er tilgjengelig i helt andre størrelser, har både de innenfor og de utenfor Establishment tapt: 


De gamle motsetningene mellom de to gruppene er vekk. Begge kan bare vinne de store gledene ved nøyaktig de samme forandringene.
Forandringene


       Politikk og politiske partier er oppfinnelser laget for en materiell verden. Når verden er idebasert, er politikk anstrengelser for å produsere og fordele bagatellmessige gleder ved å stenge de store ute. Styring mot glede kan bare lykkes om vi glemmer politikken og i stedet lager løsninger som er i takt med naturens lover for glede. Det er lett fordi et slikt system er det originale, det som var her før sivilisasjonens utvikling. 

       Det systemet som har utviklet seg kjenner vi nå.Prioriteringene:

Det store målet. (Økonomisk vekst er det ultimate målet.)

Den ufravikelige konsekvensen. (Næringsliv og produksjon skal ha første prioritet.)

Virkemidlene:

  • Grunnloven. - De delene av grunnloven og lovverket som er formet for å stimulere og beskytte næringsliv og produksjon.
  • De nasjonale institusjonene. - De institusjoner som er formet for å stimulere og beskytte næringsliv og produksjon.)
  • Eiernes rolle. - Eierne bestemmer.
  • De eides rolle. - De eide har medbestemmelse kun i bagateller – demokrati ved representasjon.
  • Det daglige brød. - Lønnsslaveri; levebrød forvandlet til obligatorisk overdose under trussel om dette eller ingenting.
  • De frie markedskreftene. - Fri konkurranse / åpne markeder; fritt fram for militær og sivil krig om ressurser og markeder.
  • De frie markedskreftene. - Globalisme; fritt fram for militær og sivil krig om ressurser og markeder hvor som helst.
  • De internasjonale institusjonene. - FN, G20, G8, Verdensbanken, IMF, WTO, WEF, NATO,...; internasjonale organ som fremmer eiernes mål og svekker de eide.
  • De store sammenslutningene. - USA, EU, EFTA, BRICS, ....; forbund som fremmer eiernes mål og svekker de eide.


       Dersom det er de store gledene vi vil ha, er det ingen mulighet for å redde noe av dette. Det er umulig; alt dette bryter naturens lover for glede.

       Og hvorfor skulle noen ønske å redde det? Begge parter kan bare tape på å verne det. Begge parter kan bare tjene på å avvikle det.

Overraskelsen. Veien er lik for begge 2
Naturens lover 2