Teori kort

Kort oppsummering

The First Unified Theory


       Dagens materielle forståelse av verden bygger på en 2300 år gammel antagelse om at alt er bygget opp av materie (tolket som livløse ting). Denne antagelsen virket så opplagt at vi i vitenskapen har betraktet den som sann. Vi har derfor aldri stilt spørsmål ved den eller hatt den i tankene når forklaringsproblemer har meldt seg. Og alvorlige problemer har meldt seg. I) Antagelsen om materien er ikke bekreftet som den skulle gjennom vanlig verifisering; Atomet tolket som livløs ting gjør det umulig å forklare virkelighetens forskjellige fenomen. II) Og den er aldri bekreftet ved eksperimenter. Ikke ett eksperiment i vitenskapens historie har påvist at materie i betydningen livløs ting finnes. 

      En vitenskapelig teori må være bekreftet med minst ett av disse to. Det er det eneste som kan sikre at den bygger på erfaring, og derfor det eneste som skiller vitenskap fra overtro. Den etablerte materielle hypotesen er dermed ikke empirisk vitenskap (erfaringsvitenskap), den er en konstruksjon bygget på overtro. Den kvalifiserer som hypotese på linje med religionene, men ikke som teori. 

       Den nye teorikandidaten består av 1 grunnleggende antagelse (Single Principle) og tre logiske konsekvenser:

 

1) Single Principle: En enhet av uendelig BEVISSTHET og INTELLIGENS er THE CORE OF REALITY. Den har alltid eksistert, vil alltid eksistere og er årsaken til alt.


Konsekvens 1 – Basic Function: Med BEVISSTHET og INTELLIGENS som utgangspunkt dannes master ideer som består av to deler. Den første delen beskriver Skapelsens Intensjon. Den andre beskriver mulighetene til realisering. Slik master ideen beskriver virkeligheten, slik blir universet.


Konsekvens 2 – Governing Force: Med BEVISSTHET og INTELLIGENS som utgangspunkt for idedannelsen vil tiltrekningen mot glede bli den styrende kraften og gledemaksimering det styrende prinsipp for skapelsen.


Konsekvens 3 – New Logic: Kun master ideer som praktiseres skaper virkelighet. (Teoretiske ideer, eller master ideer som ikke anvendes i våre liv, skaper ingen virkelighet.)

 

       The First Unified Theory er allerede bekreftet. I) Når atomet ikke tolkes som et grunnstoff, men en grunnide, blir det mulig å forklare alle typer fenomen (Se Artikkel). II) De elementære begrepene i atomet er bekreftet med eksperimenter.

       Og da kommer vi til det viktige. Til nå har vi basert livet på vitenskapelige eller religiøse hypoteser. Ingen av dem tilbyr deg store mengder glede her på jorden. Alle strategiene og levereglene disse hypotesene gir deg fører til den lille gleden vi kaller "det normale liv". Mens de naturlovene den nye teorien gir deg skisserer muligheter til glede i helt andre størrelser.