Eksperiment 2 - Instruks

Eksperiment 2 – Instruks

Forsøksoppsett for eksperiment med glimt av ultimat GLEDE.


Eksperiment med ekstrem glede 2


Innhold


Advarsel

Generelt

Eksperiment 2 – Forberedelser

Eksperiment 2 – InstruksDersom du ønsker å gjøre eksperimentene selv;

- les denne advarselen før du går til forsøksoppsettene (Eksperiment 1 - Instruks og Eksperiment 2 - Instruks).

.........................................


Advarsel.


Eksperimentene som beskrives her medfører risiko for flere typer problemer. De gjøres på eget ansvar.


      Helse: Eksperimenter med meditasjoner og bevisthetsøvelser kan føre til svært ubehagelige konsekvenser, blant annet sterke emosjonelle reaksjoner. Min erfaring er at jo lenger tid jeg brukte daglig på dette over lengre perioder (måneder), desto tyngre, mer langvarig og alvorlig kunne konsekvensene bli. Det samme gjelder kurs eller øvelser som går ut på å tvinge seg selv til å innføre spesielle tanker eller bevissthetstilstander som holdepunkter gjennom dagen.

       Dette er ikke en arena hvor det er mulig å skynde seg mot målet ved å øke aktiviteten med midlende.

       Jeg har ingen gode erfaringer med å betrakte problemer eller depresjoner som tegn på at ting begynner å gå bedre bare jeg holder ut. Alle varige bedringer i mental helse og trivsel har oppstått ved å holde fast på målet om et bedre liv, senke aktiviteten med disse tingene og gjøre mer av det som er gledelig. (Mer utførlig om dette i bokens Del III Den nye bruksanvisningen.)


       Motivasjon: Det meste vi foretar oss for å bygge opp karriere eller oppfylle materielle mål som er sentrale i et normalt liv krever betydelig innsats. Dermed forutsetter det også motivasjon. For mitt vedkommende var motivasjonen kanskje ikke den beste før jeg begynte med eksperimentene og den ble betydelig mindre etter. Glimtene av ekstrem Glede og ultimat GLEDE ble av seg selv ny målestokk for liv og mening. De viste glede i størrelser som lønnsarbeid, karriere og materielt forbruk ikke er i nærheten av å kunne by på. Ja, som får de vanlige målene til å virke direkte meningsløse. Tap av motivasjon for karriere og materielle mål er en ganske sannsynlig risiko ved de to eksperimentene. Jeg vil tro dette i noen grad gjelder selv om du ikke skulle lykkes med dem. Dersom du er fornøyd med livet ditt slik det er, vil jeg si du ikke bør tenke på å prøve dem.


       Frykt: I en indre begivenhet, som disse eksperimentene er, vil en av største utfordringene bestå i at vi er alene. Vi møter et betydelig høyere krav til selvstendighet og evne til å håndtere valg og risiko på egenhånd enn de fleste er vant til i det daglige liv. Det kan åpenbart være frustrerende og ubehagelig. Og det er bare begynnelsen på ubehaget. Min erfaring med Eksperiment 1 er at det ikke er mulig å gjennomføre det uten å møte dødsfrykten ansikt til ansikt. (Min erfaring er også at den forsvinner med en gang dagens framstøt med eksperimentet er slutt.) 


       Alt i alt snakker vi om å legge ut på eventyr der det er utsikter til å oppleve glimt av fantastiske ting, noe du vil huske med stor glede resten av livet. Det er risiko, det er strabaser, det krever disiplin og det krever utholdenhet. Men dersom nysgjerrigheten og motivasjonen er til stede, er alt det andre med på å gjøre det spennende og attraktivt.


Eksperimentene utføres på eget ansvar.Generelt


Teksten her under Generelt er den samme for begge eksperimenter.


       Begge de to eksperimentene ble utført etter nokså lang erfaring med en rekke forskjellige bevisthetsøvelser og meditasjoner. Anslagsvis fra 30 minutter til flere timer hver dag i 4 - 5 år. I den forbindelse er det naturlig å ta opp et par spørsmål.

      Er det mulig å få til disse eksperimentene uten meditasjonserfaring? Det er vanskelig å si. Men det er nærliggende å tenke seg meditasjoner og bevissthetsøvelser som en hvilken som helst annen ferdighet. Det går an å lære dem, og mulighetene til å mestre øker med viljen til å praktisere. Å praktisere er å bygge opp erfaring. Spørsmålet blir heller hvor mye praktisering som er nødvendig. I tilfellet må svaret trolig bli at det er individuelt og vanskelig å forutsi.

      Lar det seg gjøre å gi en brukbar instruks for usynlige strategier? Definitivt. Men det er ikke like enkelt å demonstrere en mental holdning til tanker og følelser som det er å demonstrere for eksempel hvordan man bruker armene i brystsvømming. I det første tilfellet er det ingenting å peke på som er synlig for begge parter og som kan brukes til å illustrere ulike tolkninger. Jeg har ingen garanti for at du forstår ordene jeg bruker for å beskrive instruksen på samme måte som jeg forstår dem. For at instruksen skal lede til ønsket resultat er det avhengig av faktorer bare du har makt over.  Bare du kan skaffe deg tilstrekkelig erfaring og innsikt i det som foregår på din indre arena og det du foretar deg der inne. Bare du kan følge så nøye med at det blir mulig å oppdage de nyansene og valgmulighetene det er nødvendig å se for å kunne utføre eksperimentene riktig.

       Jeg har forsøkt å legge opp instruksen for de som ikke har erfaring med meditasjon og bevissthetsøvelser fra før. 


NB! Les først informasjonen under Advarsel.

Eksperimentene gjøres på eget ansvar.Eksperiment 2 – Forberedelser


Første del av forberedelsene er den samme for begge eksperimentene:


       Når vi lukker øynene vil vi ganske raskt kunne skille ut to viktige elementer.

       Det første er alt det som foregår inne i oss. Tanker, ideer, følelser, bilder og anelser som flagrer forbi eller holder seg over lengre tid. En hel del av dette dukker til synelatende opp av seg selv, vi gjør ikke noe spesielt for å få det til å skje. Noe av det kan det til og med tvinge seg fram selv om vi forsøker å holde det borte.  Mens andre ting igjen er der fordi vi inviterer det inn. Enten fordi det er behagelig å fylle bevisstheten med eller fordi vi mener det er viktig å huske eller utforske. Etter hvert som vi blir godt kjent med alt som foregår og betrakter det mer oppmerksomt, kan vi også oppdage mønster.

       Det andre er bevisstheten som registrerer alt dette som foregår. Bevisstheten er enkelt sagt vår personlige våkenhet. Vi kan også kalle den erfaringen av jeg er eller essensen i oss. (Dette er i følge The First Unified Theory kontaktpunktet vårt med THE CORE.)

       Poenget er at når vi skal utføre en mental øvelse slik som å følge instruksen i eksperimentene, er kontakten med bevisstheten avgjørende. Dersom du vil forsøke eksperimentene og du ikke har noe særlig meditasjonserfaring, foreslår jeg en 10 minutters øvelse for å gjøre deg kjent med de to sentrale formasjonene; alt det som foregår og bevisstheten som registrerer det.

 

  1. Sitt ned et sted du kan ha det noenlunde komfortabelt og samtidig med så få forstyrrelser som mulig, helst alene.
  2. Lukk øynene og betrakt passivt alt det som foregår av tanker og følelser i bevisstheten.
  3. Legg merke til bevisstheten, den som registrerer det som foregår.
  4. Forsøk også å identifisere essenspunktet ditt, det vil si hvor i hodet bevisstheten er plassert. Forsøk å holde deg der.


       Mer er det ikke nødvendig å ta om den saken. Resten av erfaringen kan like gjerne bygges opp mens du driver på med instruksen/forsøksoppsettet for eksperimentet, eller ved å praktisere en annen meditasjon du trives med.

 

Andre del av forberedelsene: Å skille ut essensen av en følelse.


       Det er altså snakk om to formasjoner, det som foregår og bevisstheten som betrakter det. Vi skal nå fokusere på det som foregår, på tankene og følelsene.


  1. Lukk øynene og vent på en følelse. (Det må være en følelse som er tydelig slik at det er mulig konsentrere seg om den. Dukker det ikke opp en av seg selv kan du tenke på et eller annet som har med seg en tilstrekkelig tydelig følelse. )
  2. Fokuser på følelsen, smaken av den, - essensen av selve følelsen. (Ikke bry deg om tankene som er knyttet til følelsen, tolkningene av den, hvorfor den er der eller andre ting.)


       Poenget med de to delene av forberedelsene er å gjøre deg mer kjent med noen sentrale elementer i det vi kan kalle normalsituasjonen. Instruksen går i praksis ut på å forandre normalsituasjonen. 


       Normalsituasjonen: Normalsituasjonen vil være bestemt av den praktiserte utgaven din av master ideen. I vår kultur vil fokuset da spontant være lite på bevisstheten og mye på det som foregår (tanker og følelser). Etter som vi praktiserer en privat master ide med svært lavt nivå forståelse, har normalsituasjonen to særpreg. Vi har liten eller ingen forståelse av Skapelsens Intensjon (master ideens del 1). Og vi har liten eller ingen forståelse av idebasert logikk og nødvendigheten av å motta (master ideens del 2). Hvert av disse karakteristiske trekkene fører til en like karakteristisk praktisk konsekvens. Intelligensen vår driver gledemaksimering ved hjelp av strategier for å nå materielle mål. Og aktivitetsnivået for disse strategiene er høyt. Det er høyt når det gjelder å vurdere tanker og følelser ut fra hvilken verdi de har for disse strategiene og høyt når det gjelder å behandle/prosessere disse tankene og følelsene på en slik måte at de bringer oss nærmere de materielle målene.

        Oppgaven er å forandre normalsituasjonen: Vi forandrer situasjonen ved å overstyre både det spontane fokuset/målet og aktivitetsnivået slik at det stemmer mest mulig med den ultimate MASTER IDEEN. I følge den nye teorien er erkjennelsen av seksuell tiltrekning det nærmeste vi kommer til å akseptere Skapelsens Intensjon som mål (master ideens del 1). Altså går eksperimentet ut på å praktisere den ultimate MASTER IDEEN ved å styre fokuset mot seksuell tiltrekning og skru aktivitetsnivået ned til null ved å vente og motta.

 


Eksperiment 2 – Instruks


  1. Sitt ned et sted du kan ha det noenlunde komfortabelt og samtidig med så få forstyrrelser som mulig, helst alene.
  2. Lukk øynene og fokuser på et seksuelt bilde eller situasjon. La spenningen bygge seg opp. (Om nødvendig kan du bruke et fysisk bilde og holde øynene åpne til tenning er oppnådd. Det er også lettere å gjennomføre forsøket dersom du på forhånd er seksuelt avholdende en dag eller to lenger enn du pleier.) Gå videre på punktene fra * til **** nedenfor.


*      Ta plass i ditt ståsted som bevissthet (jeg er, din essens), og rett oppmerksomheten mot din indre arena.

**    Fokuser på den seksuelle tiltrekningen, smaken av den, essensen av selve følelsen.

***  Vær passiv, ikke rør noe! La alt på din indre arena få være i fred uten å tilføre noe og uten å jage noe bort. Du må ikke benytte noen form for indre aktivitet for å rydde opp, manipulere eller forsøke hjelpe til å oppnå noe, men bare vente og motta, vente og motta, vente og motta…

**** Mobiliser disiplin til å avstå fra alle forsøk på mental aktivitet uansett hva som skjer.


Det er hele instruksen. 

.............................................................................................


       Du kan eventuelt også ta en titt på instruksen fra de opprinnelige nedtegnelsene for å se om det er noe der som kan svare på spørsmål du  måtte ha.


"(Opplevelsen av ultimat GLEDE) oppstod fra en meditasjon i to faser. Første fase var å fokusere på et seksuelt bilde og la spenningen bygge seg opp. Annen fase var å sitte passivt og betrakte sin egen bevissthet.(….) Forholdet var imidlertid at i annen fase av meditasjonen ble det gradvis en liten avstand mellom det som ble betraktet, det som var i bevisstheten, og ”den” som betraktet det. Og meget, meget svakt dukket det opp en beskyttelsestrang, en bestemmelse om å la alt få være i fred uten å tilrive seg noen ting og uten å jage noe bort. Først som en svak følelse av seksuell tiltrekning og en like svak følelse av å forhindre en slags mikroskopisk maktbruk. En bestemmelse om ikke å rydde opp eller manipulere (ikke benytte noen form for mental aktivitet), men bare vente og motta, vente og motta, vente og motta. (….) Og mens spenningen mellom å få det og fristelsen for å begå den lille makthandlingen for å forsøke ta det brått begynte å vokse,  (….). Med en koloss av disiplin holdt jeg fingrene fra fatet. Det fortsatte å stige…."


       Min erfaring er at selve instruksen er relativt lett å finne fram i og at dette eksperimentet er lettere å lykkes med enn Eksperiment 1. Det som eventuelt skaper vanskeligheter er trolig mangel på meditasjonserfaring. I tilfellet anbefaler jeg å bruke helt andre meditasjoner eller bevissthetsøvelser for å bygge opp erfaring, helst noe du trives med. Jeg foreslår uansett å begrense summen av bevissthetsøvelser og meditasjoner til 15 minutter 2 ganger om dagen. Begrunnelsen for restriksjonene på tidsbruk finner du under Advarsel. Dersom du har meditasjonserfaring fra før kan du vurdere tiden selv.


*  Jeg anbefaler å avslutte dagens økt med å åpne øynene og sitte et par minutter i stillhet. Mest for å la dagens erfaringer fra den indre arena få sette seg.

** Å skrive logg kan være en god ting her også. Det kan hjelpe til å bygge opp innsikt i hvordan du utfører øvelsen slik at du kan oppdage hvor du eventuelt ramler av instruksen. Innhold


Advarsel

Generelt

Eksperiment 2 – Forberedelser

Eksperiment 2 – Instruks